ANO

  • Oleje
  • Tuky

NE

  • Jakékoliv jiné odpady

Kam s ním?

Oleje a tuky z domácnosti (ne z gastroprovozu) mohou občané bezplatně odevzdat v našem sběrném dvoře, či využít označené popelnice na jedlé oleje po městě. Nádoby (zelené popelnice) jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu.