Na základě podnětů od občanů rozhodlo vedení města Sokolov o navýšení počtu svážených 1100 l kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Na konci dubna bude tak po městě přistaveno dalších 11 kusů kontejnerů na BIOODPAD a po dokončení nových stanovišť bude svoz rozšířen o další dvě stanoviště.

V letošním roce mohou tedy občané využívat 26 kontejnerů na BIOODPAD. Kontejnery jsou vyváženy dvakrát týdně, a to v pondělí a pátek a takto vytříděný odpad je odvážen na kompostárnu, kde dochází k dalšímu zpracování a využití tohoto bioodpadu.

Kam s ním?

Pro odkládání vytříděného bioodpadu slouží sběrné nádoby (hnědé kontejnery), které jsou pro občany rozmístěny na předem určených veřejně přístupných stanovištích, a to od 1. 4. do 31. 10. aktuálního roku. Také je možné tento druh odpadu odevzdat na našem sběrném dvoře.

Ke sběrným nádobám nikdy neodkládáme žádné další odpady (např. ty, které se do nádoby nevešly).

Prosíme, do hnědých nádob odkládejte odpad bez igelitových sáčků a pytlů!!!